23.10.2021

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI
1- Ortaokul öğrencilerine yö nelik Gençlik Bilgi Yarışması 04 Aralık 2021 tarihinde
saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden
gerçekleştirilecektir.
2- Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla
gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu site üzerinden
yapılacaktır.
3- Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları a rasında yer ala n Hz.
Muhammed’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı Mevlana İdris) adlı eserden
sorumlu olacaklardır.
4- Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış
bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir. Ayrıca dileyen ya rışmacılar
söz konusu esere https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286
adresinden PDF formatında ulaşabileceklerdir.
5- Başvurular 01 Kasım 2021 ’de başlayıp, 01 Aralık 20 21 saat 23.59’a kadar devam
edecektir. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2021 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr
adresi üzerinden açıklanacaktır.
6- T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler de herhangi bir ortaokula kayıtları
bulunması halinde yarışmaya başvurabile ceklerdir.
7- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas
alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
8- Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi i le Hz.
Peygamber (s.a.s.)’i tanıma, onun mesajını anlama, öğrencilerin milli ve manevi
duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir.
Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri,
gençlik m erkezlerinde görevli manevi danışmanlar, KYK ve TDV yurtlarında
görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer
personel aktif olarak görev alacaklardır.
9- Yarışma neticesinde her ilden ilk üçe giren öğrencilere Hac ve Umre H izmetleri
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile il müftülükleri
tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:
-
İl birincisine: 500 TL
-
İl ikincisine: 300 TL
-
İl üçüncüsüne: 200 TL
10- Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilere Hac ve Umre
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile
aşağıdaki ödüller verilecektir:
-
Birinciye: 10.000 TL
-
İkinciye: 7.500 TL
-
Üçüncüye: 5.000 TL
-
Dördüncüye: 2.500 TL

-
Beşinciye: 1.000 TL
-
Altıncıya: 1.000 TL
-
Yedinciye: 1.000 TL
-
Sekizinciye: 1.000 TL
-
Dokuzuncuya:1.000 TL
-
Onuncuya: 1.000 TL
11- Bilgi yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını
oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin
etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek
üzere Başkanlığımızca “Soru Hazırlama oluşturulmuştur.
Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir.
12- Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik
posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
13- Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı
adresten katılımcılar doğru yanlış yaptıkları soruları görebilecekler dir. Her
yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik
numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve
Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve
Sıralaması, doğru işare tlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş
bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma
sonucunu öğrenebilecektir
14- Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde
sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi
bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam
edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.
15- Yarışma sırasında yeni sekme a çıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır.
İnternetten kaynaklı aksaklıklar ya da bilgisayar kullanımlı hatalardan dolayı
yarışmacının sınavdan atılması vb. durumlarda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
16- Yarışma 14.00’da başlayıp 15.20’de son bulacaktır. Yarışma 50 sorudan oluşup
her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Sorularından birinin veya birden fazlasının
sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu
doğru cevaplamış kabul edilecektir.
17- Yanlış cevaplar dikkate alınma dan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama
yapılacaktır. Yarışma sonunda “ butonuna basmak suretiyle yarışmadan
çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi
kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.
18- Eşit lik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması
halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit
edilecektir.
19- Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır.