12.06.2014

İLÇE MÜFTÜSÜ MEHMET YAZICI'NIN BERAT KANDİLİ MESAJI

BERAT KANDİLİ
12.06.2014
İLÇE MÜFTÜMÜZ MEHMET YAZICI  AÇIKLAMA YAPTI

12 Haziran Berat Kandili olması sebebi ile İlçe Müftülüğü Berat Kandili ile ilgili açıklamada bulundu. Berat Kandili ile ilgili yapılan açıklamada şunlar dile getirildi.

Berat kandili, nice dini, ahlaki güzelliklerin yaşandığı rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayına adım adım yaklaştığımızı müjdeleyen kutlu bir gecedir. İslam âlemi olarak bu geceye erişmenin heyecan ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Yüce Rabbimizin rahmetinin, bereketinin, mağfiretinin sınırsız olduğu bu gece de, Yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, çevremize, milletimize ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Milletçe birbirimizi daha iyi anlamaya, sevinçlerimizi paylaşmaya, üzüntü ve kederlerimizi bertaraf etmeye, güzellikleri öne çıkarıp yeni hedeflere doğru hızla ilerleyelim. Anadoluyu Türklerin yurt edinmesinden buyana huzur ve barış içinde asırlardır birlikte yaşamış insanlarımızı birbirine düşman etmek için gündeme getirilen dini, siyasi, kültürel ve etnik ayrılık ve farklılıkları değil ortaklaşa sahip olduğumuz değerlerimizi yaşatalım ve güçlendirelim. Aramızdaki sevgi, saygı bağını, dayanışma ve kaynaşma ruhunu pekiştirerek, kin ve düşmanlık duygularımızın bizi yönetmesine fırsat vermeyerek, hem insani ve dini hasletlerimizi, hem de toplum olarak birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi koruyalım. Evrensel insani ve ahlaki güzel hasletlerin özendirilerek yaşatılmasına ve yaygınlaşmasına gayret edelim. Yaşadığımız buhranlı hayatın, çekilmez stresinin meydana getirdiği maddi ve manevi tahribatların azaltılıp yok edileceği fırsatlar olarak bu mübarek günleri ve geceleri değerlendirmeliyiz. Berat gecesi hayatımızın yıllık dilimini ihtiva eden kısmından kendimizi muhasebeye tabi tutup, başardıklarımızdan memnuniyet, yapamadıklarımızdan ise pişmanlık duyup, manevi ticaretin kesin kar ve zarar hesapları yapılmak suretiyle, gelecek yılın programının şekillendirileceği bir mübarek gecedir. Dünya, ahiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebeye tabi olması tabiidir. Bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir. Berat kandili ile başlayıp Kadir gecesiyle biten devreye rastlar.

Duhan Suresinin 2.3.4.ayetlerinin Berat gecesinden bahsettiği bildirilmektedir. Ayetlerin meali şöyle. “O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten bir mübarek gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.

Kur’an ın bu gecede indirilmesi meselesine de şöyle izah getirilmektedir: Berat gecesi, Kur’an-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. 

Berat gecesinin özellikleri:  

Tefsirde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah cc. de Berat Gecesinde mü’min kullarına Berat yazar.

Hadislerde Berat Kandili:

 

Hz.Peygamber’in, Şabanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneş batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle der.  Buyurmuştur. (ibni mace ikame,191) 

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudusteki Mescid-i Aksa’dan Mekke deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.  (TDİ.”Berat” maddesi. Bu gecenin beş ayrı özelliği vardır:

Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı o
lması.
İlahi rahmetinin bütün alemi kuşatması.
Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.
Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması. 
Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah s.a.v. Şabanın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. Onbeşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah tan devenin kaçması gibi kaçanlar müstesna. Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır. (Hak Dini Kur’an dili,5:4295 )

                     Bu gece af dışı kalanlar:

                     Peygamber efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu şekilde bildirmektedir:

“Muhakkak ki,Allah c.c.şabanın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissi  ile dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”(ibni mace, ikamussalat,.191.) “Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kahin,sihirbaz, içkiye düşkün olan  veya ana-babasını inciten yahut zinaya devam eden müstesna.”  (et-Terğib vet-terhib,2:118)

 Üç aylara ayrı bir ruh ve mana içinde giren Peygamber efendimiz özellikle şaban ayına özel önem gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve ahiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi.

Berat gecesinde uyanıp da Resulullah s.a.v. i yanında bulamayan Hz.Aişe kalkarak efendimizi aramaya başladı. Sonunda Peygamberimizi cennetül–Baki mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu: Peygamber efendimiz  kıymetli eşine Berat gecesinin faziletini şöyle anlattı: Muhakkak ki, Allah teala Şabanın onbeşinci gecesinde  dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder.”(ibni mace ikame 191.) İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat kandilinde yirmibindir. Mesela başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur’an harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmibin sevap verilmektedir.

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat kandili ellibin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir. Onun için elden geldiği kadar Kuar’an ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük kardır. Ancak sadece bu gece ibadet edip sonraki günde eski günahlara dönmek biriktirilenleri yeniden yok etmek olur. Onun için ibadette süreklilik gerekir.

Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur’an tilaveti, zikir, tesbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi güzel işlerden kabul edilmiştir.

Bu gecede sevgili Peygamberimiz şöyle dua buyurmuşlardır: “ Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (et-terğib vetterhib,2,119,120.)

Berat gecesi 12 Haziran 2014 Perşembe günü gecesi idrak edilecektir. Bu vesile ile İlçemiz Merkez Camisinde ve tüm camilerde yatsı namazı öncesi mevlit ve vaaz programı tertip edilmiştir. Tüm Gölcük’lülerin Berat Kandilini tebrik eder, bu günlerin ve kandillerin milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan temenni ederim